Savremena trim staza za sportiste i rekreativce u be­čej­skom Go­ran­skom par­ku

0

Trim sta­za za spor­ti­ste i re­kre­a­tiv­ce, otvo­re­na je u be­čej­skom Go­ran­skom par­ku, pri­mer je do­bre prak­se u sa­rad­nji na­ci­o­nal­nog i lo­kal­nog ni­voa.

Mi­ni­star­stvo omla­di­ne i spor­ta ulo­ži­lo je u pro­je­kat „Trim sta­za – START“ 1,5 mi­lion di­na­ra, a su­fi­nan­si­ra­la je i lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ka­ko bi se se pro­je­kat pri­veo kra­ju. Sta­za je du­ga 483 me­tra, ši­ri­ne 160 san­ti­me­ta­ra i pod­lo­ga je od pri­rod­nog mal­ča. Otva­ra­ju­ći sta­zu, Zo­ri­ca Go­lu­bo­vić iz Mi­ni­star­stva omla­di­ne i spor­ta, pod­se­ti­la je da je ove go­di­ne pu­tem kon­kur­sa taj re­sor već po­de­lio 100 mi­li­o­na di­na­ra udru­že­nji­ma i 60 mi­li­o­na di­na­ra lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma.

„Ovih da­na će bi­ti ras­pi­san no­vi jav­ni kon­kurs te­mat­ski ve­zan za za­po­sle­nost, pa po­zi­va­mo lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve da se uklju­če i kon­ku­ri­šu s pro­jek­ti­ma ko­ji­ma će po­ve­ća­ti za­po­sle­nost mla­dih“, re­kla je Zo­ri­ca Go­lu­bo­vić.

Po­moć­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne Be­čej za in­ve­sti­ci­je San­dra Po­pov se za­hva­li­la Mi­ni­star­stvu omla­di­ne i spor­ta što su pre­po­zna­li zna­čaj be­čej­skog pro­jek­ta „Trim sta­za – START“ i Kan­ce­la­ri­ji za mla­de što su pro­je­kat re­a­li­zo­va­li.

„Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je u po­sled­nje vre­me ulo­ži­la do­sta sop­stve­nih sred­sta­va u Go­ran­ski park“, na­ve­la je San­dra Po­pov.

Izvor: dnevnik.rs

Pravila komentarisanja:

Portal Brif.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Komentari koji sadrže psovke, vređanje, pretnje, nepristojan govor, rasnu i nacionalnu mržnju kao i netoleranciju bilo koje vrste neće biti objavljeni.

Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove portala Brif.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.