Raznolikost Bečeja: Savremena trim staza za sportiste i rekreativce

0
Bolnica VITA Novi Sad

Trim sta­za za spor­ti­ste i re­kre­a­tiv­ce, otvo­re­na je u be­čej­skom Go­ran­skom par­ku, pri­mer je do­bre prak­se u sa­rad­nji na­ci­o­nal­nog i lo­kal­nog ni­voa.

Mi­ni­star­stvo omla­di­ne i spor­ta ulo­ži­lo je u pro­je­kat „Trim sta­za – START“ 1,5 mi­lion di­na­ra, a su­fi­nan­si­ra­la je i lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ka­ko bi se se pro­je­kat pri­veo kra­ju. Sta­za je du­ga 483 me­tra, ši­ri­ne 160 san­ti­me­ta­ra i pod­lo­ga je od pri­rod­nog mal­ča. Otva­ra­ju­ći sta­zu, Zo­ri­ca Go­lu­bo­vić iz Mi­ni­star­stva omla­di­ne i spor­ta, pod­se­ti­la je da je ove go­di­ne pu­tem kon­kur­sa taj re­sor već po­de­lio 100 mi­li­o­na di­na­ra udru­že­nji­ma i 60 mi­li­o­na di­na­ra lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma.

„Ovih da­na će bi­ti ras­pi­san no­vi jav­ni kon­kurs te­mat­ski ve­zan za za­po­sle­nost, pa po­zi­va­mo lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve da se uklju­če i kon­ku­ri­šu s pro­jek­ti­ma ko­ji­ma će po­ve­ća­ti za­po­sle­nost mla­dih“, re­kla je Zo­ri­ca Go­lu­bo­vić.

Po­moć­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne Be­čej za in­ve­sti­ci­je San­dra Po­pov se za­hva­li­la Mi­ni­star­stvu omla­di­ne i spor­ta što su pre­po­zna­li zna­čaj be­čej­skog pro­jek­ta „Trim sta­za – START“ i Kan­ce­la­ri­ji za mla­de što su pro­je­kat re­a­li­zo­va­li.

„Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je u po­sled­nje vre­me ulo­ži­la do­sta sop­stve­nih sred­sta­va u Go­ran­ski park“, na­ve­la je San­dra Po­pov.

Izvor: dnevnik.rs