Karlovci danas: Op­šti­na su­o­sni­vač Za­vo­da za ur­ba­ni­zam Voj­vo­di­ne

0
Bolnica VITA Novi Sad

Odbornici Skupštine opštine Sremski Karlovci s 13 gla­so­va „za” od 22 pri­sut­na od­bor­ni­ka, na današnjem za­se­da­nju usvojili su od­lu­ku ko­jom op­šti­na po­sta­je su­o­sni­vač Jav­nog pred­u­ze­ća za pro­stor­no i ur­ba­ni­stič­ko pla­ni­ra­nje i pro­jek­to­va­nje „Za­vod za ur­ba­ni­zam Voj­vo­di­ne”.
Po ono­me što pro­is­ti­če iz su­o­sni­vač­kog ak­ta, po­slo­vi ko­je će Za­vod oba­vlja­ti za op­šti­nu kao su­o­sni­va­ča, utvr­đi­va­će se za sva­ku ka­len­dar­sku go­di­nu, u skla­du s buyet­skim mo­guć­no­sti­ma op­šti­ne i go­di­šnjim pro­gra­mom ra­da op­štin­skog ode­lje­nja nad­le­žnog za po­slo­ve pro­stor­nog pla­ni­ra­nja i ur­ba­ni­zma. Za sve po­slo­ve ko­je Za­vod u od­re­đe­noj go­di­ni bu­de oba­vljao za op­šti­nu skla­pa­će se ugo­vor ko­jim će se pre­ci­zi­ra­ti neo­p­hod­ni eleme­nti.

Izvor: Brif.rs