Uskoro počinje rekonstrukcija Sentandrejskog mosta

0
Bolnica VITA Novi Sad

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije  JP „Putevi Srbije“, naveli su da je 01. novembra raspisan postupak za izbor izvođača radova za Rehabilitaciju mosta preko kanala DTD (Sentandrejski most) u Novom Sadu na državnom putu II-a reda br.100 deonica Novi Sad – Sirig.

Predviđeni su radovi na rehabilitaciji mosta ukupne dužine 195m, kao i postojeće
saobraćajnice na mostu zajedno sa obostranim pešačkim stazama. Za veći deo radova na
rehabilitaciji mosta biće neophodna potpuna obustava saobraćaja.

Rok za podnošenje ponuda je 01.12.2017. godine, a blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu, bez obzira na način dostave na adresu Gradske uprave za gerađevinsko zemljište i investicije, Ulica Stevana Branovačkog br. 3, 21101 Novi Sad do 11,30 časova.

Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

Konkursna dokumentacija je moguće preuzeti na Portalu javnih nabavki i na
internet stranici naručioca (http://www.ugzins.rs) gde možete pročitati sve o Način podnošenja ponude i roku za podnošenje ponude.

Otvaranje ponuda izvršiće se javno 01.12.2017. godine u 12,00 časova u prostorijama Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije u Novom Sadu.

Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda ako pre početka otvaranja ponuda, Komisiji za javnu nabavku dostave punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

Odluka o dodeli ugovora ili odluka o obustavi postupka biće doneta u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

Izvor: Brif.rs

POSTAVI ODGOVOR