OŠ „Prva vojvođanska brigada“ dobija novu rasvetu

0
Bolnica VITA Novi Sad

Među prvim školama u Novom Sadu, OŠ „Prva vojvođanska brigada“ dobija novu rasvetu.

Pla­ni­ra­no je da ra­do­vi bu­du go­to­vi na­kon pr­vo­maj­skih pra­zni­ka, na­kon če­ga će ta osmo­let­ka u dvo­ri­štu ima­ti 13 no­vih re­flek­to­ra, vi­so­kih po pet me­ta­ra, i još če­ti­ri na te­re­ni­ma za ko­šar­ku i ru­ko­met, ko­ji će bi­ti vi­so­ki de­set me­ta­ra.

“Te­re­ni će bi­ti od­lič­no osve­tlje­ni pa će­mo tu mo­ći da odr­ža­va­mo i tak­mi­če­nja“, ka­že di­rek­tor OŠ „Pr­va voj­vo­đan­ska bri­ga­da” Oli­ver Sto­ja­no­vić. “Svi re­flek­to­ri su s LED di­o­da­ma, a stu­bo­vi su sti­gli iz Fran­cu­ske. Re­kon­struk­ci­ja osve­tlje­nja ra­di se na ini­ci­ja­ti­vu Gra­da i ve­o­ma smo za­hval­ni na to­me. Te­re­ni će ta­ko i uve­če bi­ti do­stup­ni, što je bit­no na­ro­či­to le­ti, ka­da zbog ja­kih tem­pe­ra­tu­ra de­ca sport­ske ak­tiv­no­sti mo­ra­ju da osta­ve za pred­ve­če. Na taj na­čin po­di­ći će­mo i ni­vo bez­bed­no­sti na­ših uče­ni­ka, a po­je­di­ne sta­re stu­bo­ve će­mo sa­ču­va­ti i is­ko­ri­sti­ti da do­dat­no osve­tli­mo ne­ke od ključ­nih ta­ča­ka na te­ri­to­ri­ji ško­le, kao što je ulaz. Na­ša ško­la je ve­li­ka, pro­sti­re se na po­vr­ši­ni od 7.000 kva­drat­nih me­ta­ra, i do­bro osve­tlje­nje nam je ve­o­ma bit­no.”

Izvor: dnevnik.rs