Gradska uprava za opšte poslove izložila deo biračkog spiska

0
Bolnica VITA Novi Sad

Obaveštavaju se građani da je deo biračkog spiska za područje Grada Novog Sada za izbore za predsednika Republike, raspisane za 2. april 2017. godine, izložen u sedištu Gradske uprave za opšte poslove Grada Novog Sada, Novi Sad, Trg mladenaca br. 7 i da mogu izvršiti uvid i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku, do zaključenja biračkog spiska odnosno do 17. marta 2017. godine.

Od 17. marta do 30. marta 2017. godine, upis, brisanje, izmene i dopune ili ispravke biračkog spiska obavljaće se na osnovu rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.
U birački spisak se, u skladu sa zakonom, upisuje lice koje ima biračko pravo, odnosno punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije, kao i maloletno lice koje će biračko pravo steći najkasnije 2. aprila 2017. godine, prema mestu prebivališta.
Za izbore za predsednika Republike za birača sa boravištem u inostranstvu, po podnetom zahtevu, biće upisan podatak da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu na osnovu rešenja Gradske uprave ukoliko ima prebivalište na području Grada Novog Sada. Zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati u inostranstvu podnosi se najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 11. marta 2017. godine, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije. Ovaj podatak u birački spisak upisuje Gradska uprava po mestu poslednjeg prebivališta birača pre odlaska u inostranstvo, odnosno prema poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.
Građani mogu podneti zahtev Gradskoj upravi najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 11. marta 2017. godine, da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.
Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.
Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, uz odgovarajuće dokaze podnosi se Gradskoj upravi za opšte poslove u vremenu od 7,30 do 15,30 časova