Prvenstvo Srbije u bič voleju u Zrenjaninu

0
Bolnica VITA Novi Sad

Če­tvr­ti tur­nir pr­ven­stva Sr­bi­je u od­boj­ci na pe­sku (VIP bič-vo­lej ma­sters 2017 i Vip bič-vo­lej li­ge) odr­ža­će se od 21. do 23. ju­la u Zre­nja­ni­nu, sa naj­ve­ćim bro­jem uče­sni­ka i u mu­škoj i u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji.

„Ovo je još jed­na zna­čaj­na sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja u Zre­nja­ni­nu ovog le­ta. Tak­mi­če­nje u od­boj­ci na pe­sku odr­ža­će se na no­voj, atrak­tiv­noj sport­skoj lo­ka­ci­ji, na ku­pa­li­štu Pe­ska­ra. Te­re­ni su sprem­ni za do­ga­đaj ko­ji nam sle­di, ali će mo­ći ka­sni­je da se ko­ri­ste i za dru­ge spor­to­ve na pe­sku“, na­ja­vio je po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka Zre­nja­ni­na Si­mo Sa­la­pu­ra.

Funk­ci­o­ner Od­boj­ka­škog sa­ve­za Sr­bi­je Si­ni­ša An­to­nić na­gla­sio je da je bio na svim do­sa­da­šnjim tur­ni­ri­ma i da mu je dra­go što se ovaj or­ga­ni­zu­je u Zre­nja­ni­nu.

„Bio sam pri­su­tan ka­da su tur­ni­ri odr­ža­va­li u cen­tru gra­da i na par­kin­gu Pre­vla­ka i u Aviv Par­ku i uvek je bi­la iz­van­red­na or­ga­ni­za­ci­ja. Mi­slim da će i na Pe­ska­ri da bu­de pun po­go­dak. Već sa­da mo­že­mo re­ći da će­mo ima­ti re­kor­dan broj eki­pa, pri­ja­vlje­no je 26 mu­ških i 22 žen­ske, a pri­ja­ve još pri­sti­žu. Uz to, pre­mi­jer­no se odr­ža­va i tur­nir za mla­đe ka­te­go­ri­je do 20 go­di­na, ko­ji se ta­ko­đe bo­du­je za dr­žav­no pr­ven­stvo“, ka­zao je An­to­nić.

V.d. ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Sport­skog sa­ve­za gra­da Zre­nja­ni­na Vu­ko­sa­va Đa­pić Ata­nac­ko­vić na­ja­vi­la je uče­šće u or­ga­ni­za­ci­ji tur­ni­ra i vo­lon­te­ra, kao i ak­ti­vi­sta Cr­ve­nog kr­sta.

„Za naj­mla­đe bi­će or­ga­ni­zo­va­na Ško­li­ca od­boj­ke.Le­po­tu od­boj­ke kao spor­ta ma­li­ša­ni­ma će pre­do­či­ti pro­sla­vlje­ni od­boj­kaš Đu­la Me­šter, ko­ji je bio deo ge­ne­ra­ci­je osva­ja­ča olim­pij­ske me­da­lje. Po­zi­vam de­cu iz od­boj­ka­ških klu­bo­va i de­cu ko­ja ni­su u ovom spor­tu da do­đu, dru­že se me­đu­sob­no i na­u­če ne­što no­vo o bič vo­le­ju“, po­ru­či­la je Đa­pić Ata­nac­ko­vić.

Izvor: dnevnik.rs