Prvenstvo Srbije u bič voleju u Zrenjaninu

0

Če­tvr­ti tur­nir pr­ven­stva Sr­bi­je u od­boj­ci na pe­sku (VIP bič-vo­lej ma­sters 2017 i Vip bič-vo­lej li­ge) odr­ža­će se od 21. do 23. ju­la u Zre­nja­ni­nu, sa naj­ve­ćim bro­jem uče­sni­ka i u mu­škoj i u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji.

“Ovo je još jed­na zna­čaj­na sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja u Zre­nja­ni­nu ovog le­ta. Tak­mi­če­nje u od­boj­ci na pe­sku odr­ža­će se na no­voj, atrak­tiv­noj sport­skoj lo­ka­ci­ji, na ku­pa­li­štu Pe­ska­ra. Te­re­ni su sprem­ni za do­ga­đaj ko­ji nam sle­di, ali će mo­ći ka­sni­je da se ko­ri­ste i za dru­ge spor­to­ve na pe­sku”, na­ja­vio je po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka Zre­nja­ni­na Si­mo Sa­la­pu­ra.

Funk­ci­o­ner Od­boj­ka­škog sa­ve­za Sr­bi­je Si­ni­ša An­to­nić na­gla­sio je da je bio na svim do­sa­da­šnjim tur­ni­ri­ma i da mu je dra­go što se ovaj or­ga­ni­zu­je u Zre­nja­ni­nu.

“Bio sam pri­su­tan ka­da su tur­ni­ri odr­ža­va­li u cen­tru gra­da i na par­kin­gu Pre­vla­ka i u Aviv Par­ku i uvek je bi­la iz­van­red­na or­ga­ni­za­ci­ja. Mi­slim da će i na Pe­ska­ri da bu­de pun po­go­dak. Već sa­da mo­že­mo re­ći da će­mo ima­ti re­kor­dan broj eki­pa, pri­ja­vlje­no je 26 mu­ških i 22 žen­ske, a pri­ja­ve još pri­sti­žu. Uz to, pre­mi­jer­no se odr­ža­va i tur­nir za mla­đe ka­te­go­ri­je do 20 go­di­na, ko­ji se ta­ko­đe bo­du­je za dr­žav­no pr­ven­stvo”, ka­zao je An­to­nić.

V.d. ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Sport­skog sa­ve­za gra­da Zre­nja­ni­na Vu­ko­sa­va Đa­pić Ata­nac­ko­vić na­ja­vi­la je uče­šće u or­ga­ni­za­ci­ji tur­ni­ra i vo­lon­te­ra, kao i ak­ti­vi­sta Cr­ve­nog kr­sta.

“Za naj­mla­đe bi­će or­ga­ni­zo­va­na Ško­li­ca od­boj­ke.Le­po­tu od­boj­ke kao spor­ta ma­li­ša­ni­ma će pre­do­či­ti pro­sla­vlje­ni od­boj­kaš Đu­la Me­šter, ko­ji je bio deo ge­ne­ra­ci­je osva­ja­ča olim­pij­ske me­da­lje. Po­zi­vam de­cu iz od­boj­ka­ških klu­bo­va i de­cu ko­ja ni­su u ovom spor­tu da do­đu, dru­že se me­đu­sob­no i na­u­če ne­što no­vo o bič vo­le­ju”, po­ru­či­la je Đa­pić Ata­nac­ko­vić.

Izvor: dnevnik.rs

Pravila komentarisanja:

Portal Brif.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Komentari koji sadrže psovke, vređanje, pretnje, nepristojan govor, rasnu i nacionalnu mržnju kao i netoleranciju bilo koje vrste neće biti objavljeni.

Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove portala Brif.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.