Najveći književni festival na Balkanu

0
Bolnica VITA Novi Sad
Dvanaesti Međunarodni novosadski književni festival je u dosadašnjem trajanju predstavio preko 800 pesnika i knjiženika, preko 150 prevodilaca, oko 150 muzičara i drugo, postajući jedan od najkvalitenijih književnih događaja u Srbiji i u regionu. Svake godine festival okuplja od 1.500 do 2.000 posetilaca, predstavljajući Novi Sad kao grad sa izuzetno književnom kulturom.

Festival će se ove godine održati od 28. do 31. avgusta. Mesta održavanja će biti Tr­g mla­de­na­ca, Biblioteka grada Novog Sada, Svečana sala Sanu u Novom Sadu, Klub Absolut, balkoni u Zmaj Jovinoj, Restoran Marina, Ma­gi­stra­t u Srem­skim Kar­lov­ci­ma, Sombor, Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Oko 20 stra­nih pi­sa­ca (iz En­gle­ske, Fran­cu­ske, Ne­mač­ke, Ru­si­je, Polj­ske, Italije, Ma­đa­r­ske, Ru­mu­ni­je, Danske, Slovačke i dr) i pre­ko 30 iz Sr­bi­je nastupiće su u središnjim programima Festivala. U proces će biti uključeno 15 pre­vo­di­la­ca, učestvovaće i oko 30 mu­zi­ča­ra. Gost festivala biće Švedska.

Izvor: RTV