Svi imamo šansu

0
Bolnica VITA Novi Sad

Invalidnost ima više definicija. Najčešće se ističe da je to stanje koje proizlazi iz gubitka ili redukcije sposobnosti da se izvrše očekivane ili specijalno definisane aktivnosti socijalnih uloga u jednom dužem vremenskom periodu, zbog hronične bolesti ili oštećenja.

Prema savremenim shvatanjima invalidno lice definiše se kao osoba koja značajno ili potpuno nema sposobnosti vida, sluha, lokomotornih radnji, ili ima intelektualnu insuficijenciju. U Srbiji živi između 700 i 800 hilljada osoba sa invaliditetom.

Republika Srbija je sebi kao obavezu u oblasti društvene brige o zdravlju građana postavila i brigu osobama sa invaliditetom. Zakon je propisao da se ova prava ostavruju pod jednakim uslovima. Ovo takođe znači da se prilikom pružanja zdravstvene zaštite korisnik ne sme diskriminisati ni po osnovu rase, pola, jezika, itd. ali ni po osnovu psihičkog ili telesnog invaliditeta.

Osobama sa invaliditetom se garantuju prava iz zdravstenog osiguranja, čak i kada ne ispunjvaju uslove za sticanje statusa osiguranika, po osnovu zaposlenja i rada. Ovakav pristup zakonodavca je potpuno opravdan, jer je osobama sa invaliditetom potrebno osigurati određena prava, ali ih pritom ne uslovljavati zaposlenjem ili radom, jer je to često nemoguć uslov.

Neznanje je jedan od najčešćih uzročnika predrasuda i diskriminacije. Vrlo često se misli da se sve zna o Romima, osobama sa invaliditetom dok se zapravo zna vrlo malo. Uvek je lakše dati sebi objašnjenje i interpretaciju određenih ponašanja ili običaja, nego uložiti trud i zaista saznati činjenice. Svi imamo jednake šanse!

Izvor: Brif.rs